“The probability of getting hit by a shooting star is a ten-billionth. 

Meeting you was more of a miracle than that.” 

3 hours ago   5   Reblog
2 days ago   51   Reblog

tuesmonlilas:

"I just feel so alone, even when I’m surrounded by other people."

● Lost in Translation (2003)

Tu Es Mon Lilas

3 days ago   66   Reblog
3 days ago   782   Reblog
4 days ago   12   Reblog
4 days ago   5   Reblog

I won’t let you go. Because I promised… that I wouldn’t leave you. 

Give me half of your pain. 

Give me half of it.

5 days ago   28   Reblog

dohdoro:

“We once loved when we were 15. Even though that time seemed to be so faraway now, we used to exist in that time. Then, we were there. We spent our time together. Do you still remember?”

5 days ago   3463   Reblog
6 days ago   2071   Reblog

kitesquotes:

"Chẳng lẽ mọi người đều trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu thế giới như chúa Jesus sao? Ý cô là chỉ những người có ý định đúng đắn mới có thể trở thành bác sĩ sao? Chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo như vậy không tồn tại đâu. Bác sĩ như vậy, chỉ có trên truyền hình mà thôi. 
Một người nỗ lực hết sức để cứu một người khác thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đó mới chính là một bác sĩ.”

{Gook Cheon Soo - Phim: Emergency Man and Woman}
des by rio-hirius@Kitesvn.com

6 days ago   44   Reblog
© JASONDILAURENTS